Mensen verwelkomd en biedt zorg

De patiënten hebben een complex psychologisch ziektebeeld, dat meestal ook chronisch van aard is. In de meeste gevallen ervaren ze een groot psychisch lijden en hebben ze geen aansluiting meer bij de maatschappij. Vandaag omschrijven we ons aanbod als “specifieke zorg die kijkt naar de angstgevoelens van de patiënt en zich toelegt op zijn psychische ontwikkeling zodat de patiënt er (weer) in slaagt een toereikend sociaal leven te leiden”. Dit werk van (re-) integratie kan niet losgekoppeld worden van een vaak intensieve behandeling, omdat het hier gaat om personen met complexe, langdurige pathologieën. Ze hebben dit type zorg absoluut nodig om weer een rol in de maatschappij op te nemen die hen voldoening geeft.
Gelet op de bijzondere complexiteit van het type begeleide patiënten hebben de PST-structuren bijzondere beleids- en interventiestrategieën uitgewerkt met volgende kenmerken: een aanpasbare en creatieve organisatie van de begeleidingsprojecten en een constante evolutie ervan in de tijd.

De samenwerking met de bestaande diensten in hetzelfde netwerk en met het eigen netwerk van de patiënt, zowel voor, tijdens als na de opname, is onlosmakelijk verbonden met het werk dat in onze structuren wordt verricht.

Netwerkvorming maakte altijd al integraal deel uit van ons dagelijks werk, maar de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor zowel volwassenen als kinderen versterkt dit alleen nog.
We wijzen hierbij graag op de essentiële en centrale plaats die de psychosociale revalidatie (functie 3) bij deze hervorming inneemt.

Samengevat:

  • Kleine verblijfunits
  • Combinatie van gemeenschappelijke werking en individuele aanpak
  • Multidisciplinariteit en verscheidenheid in het theoretisch referentiekader van het zorgteam  
  • Inbedding in het sociaal weefsel
  • Inbedding in een open netwerk van verschillende partners in de geestelijke gezondheidszorg (Diensten geestelijke gezondheidszorg, Initiatieven Beschut Wonen, ziekenhuizen, artsen, sociale diensten, diensten voor mensen met een handicap, juridische diensten, de jeugdhulpverlening, diensten voor gerechtelijke bescherming, scholen …)
  • Samenwerking met de omgeving van de patiënt en netwerkvorming
  • Globale en multiaxiale patiëntenzorg
  • Oprichting van een permanente ethische commissie (voorgezeten door een ethicus van buiten de Federatie