Voorstelling van de FPSTS

De Wereldgezondheidsorganisatie (W.H.O.) beschouwt psychosociale revalidatie als deel van de geestelijke gezondheidszorg en geeft hiervoor een definitie die volledig overeenstemt met de therapeutische doelstellingen van de Psycho-Socio-Therapeutische Structuren:
“De patiënt helpen de voor hem meest passende plaats in de maatschappij (terug) te vinden en te behouden door het (her-)aanleren van vaardigheden, de versterking van verworven vaardigheden en het voorkomen van regressie van de sociale integratie".

Federatie van de Psycho-Socio-Therapeutische Structuren

De F.P.S.T.S. bestaat sinds 1986 als feitelijke vereniging en werd een vzw op 11 december 1990.

De Federatie van de Psycho-Socio-Therapeutische Structuren bestaat uit een vijftigtal instellingen voor psychosociale functionele revalidatie die een specifieke overeenkomst hebben afgesloten met het Verzekeringscomité van het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering). 

Ze is opgedeeld in 3 verschillende sectoren, “Kinderen”, “Volwassenen” en “Verslavingen”, en 3 regionales, met name “Waals”, “Brussels” en “Vlaams”. Iedere sector en elk regionaal heeft zijn eigen werkvergaderingen.

De samenhang als Federatie vertaalt zich in de vergaderingen van de raad van bestuur, die door de vertegenwoordigers van iedere sector en elk regionaal worden bijgewoond.

Vanuit het handvest dat hen verenigt gaan de instellingen-leden het engagement aan om binnen hun structuur ruimte voor ethische bezinning te creëren. (Zie Handvest FPSTS)